Posts Tagged ‘hành lang nối 1; hành lang nối 2; nhà ở công vụ giáo viên; nhà xe giáo viên; nhà xe học sinh (04 đơn nguyên); cổng-tường rào-nhà bảo vệ; sân đường nội bộ -cột cờ; hệ thống cấp thoát nước; hệ thống PCC’

ĐT – XL2: Khối hiệu bộ-thư viện, hành lang nối 1; hành lang nối 2; nhà ở công vụ giáo viên; nhà xe giáo viên; nhà xe học sinh (04 đơn nguyên); cổng-tường rào-nhà bảo vệ; sân đường nội bộ -cột cờ; hệ thống cấp thoát nước; hệ thống PCCC tổng thể; hệ thống điện tổng thể

-Tên gói thầu: ĐT – XL2: Khối hiệu bộ-thư viện, hành lang nối 1; hành lang nối 2; nhà ở công vụ giáo viên; nhà xe giáo viên; nhà xe học sinh (04 đơn nguyên); cổng-tường rào-nhà bảo vệ; sân đường nội bộ -cột cờ; hệ thống cấp thoát nước; hệ thống PCCC tổng thể; hệ […]